Ustawa Pieczęć, 1765

Original: http://historyhome.co.uk/c-eight/america/stampact.htm

Ustawa Pieczęć, uchwalona przez rząd Grenville, w pobiegł do dwudziestu pięciu ściśle wydrukowanych stron. Poniżej jest preambuła do ustawy i sekcji, która określa sposób wykorzystania przychody miały zostać wprowadzone.Drugi dokument daje konto Jared Ingersoll na debaty parlamentarnej na temat przepisów.
Na mocy ustawy złożony w ostatniej sesji parlamentu [Ustawa Cukier 1764] niektóre obowiązki zostały przyznane, w dalszym ciągu, a przeznaczona do pokrywania wydatków na obronę, ochronę i zabezpieczenie brytyjskich kolonii w Ameryce i plantacje; i że to jest słuszne i konieczne, aby przewidzieć wprowadzenie wychowania dalszych przychodów w ciągu dominiów Wasza Wysokość w Ameryce do pokrywania kosztów przedmiotowych wydatków; … Czy to uchwalona … że od i po pierwszym dniu listopada [1765], że nie powinna być podniesiona, pobierane, gromadzone i zwrócić do swego majestatu, jego spadkobierców i następców, w całej kolonii i plantacji w Ameryce które teraz są, lub w przyszłości mogą być, pod panowaniem jego Królewskiej Mości, jego spadkobierców i następców … [obowiązków piętno na gazety, broszury, karty, kości, a na każdym arkuszu szerokiej, zróżnicowanej i skomplikowanej listy prawna dokumenty takie jak postępowań sądowych i związanych z nimi dokumentów, testamentów, świadectw stopni akademickich, licencji, rachunku luzów listów przewozowych, nominacji na stanowiska publiczne, licencje na sprzedaż wódki, litery administracji, badania, warranty, dotacji lub Transportery ziemi, Obligacji, leasingu , transportery, kwity, umów, aktów notarialnych, czyny i pełnomocnictw.Ustawa następnie przechodzi do opisu administracji i egzekwowanie ustawy oraz określa kary za łamanie]

LVI. A być ponadto uchwalona przez wyżej wymienionych władz, że wszystkie moneys które powstaną przez kilka kursów i obowiązków niniejszym udzielonych (z wyjątkiem niezbędnych opłat pozyskiwania, zbierania, odzysku, odpowiedzi, zwracając i stanowi samo i konieczne opłaty od czasu do czasu poniesione w związku z niniejszą ustawą, a ich wykonanie) jest wypłacana do otrzymania swojego skarbu Królewskiej Mości, i są zapisywane osobno i niezależnie od wszystkich innych należności, i jest tam zarezerwowane być od czasu do czas usuwane przez parlament, w kierunku dalszego pokrywania kosztów niezbędnych wydatków obrony, ochrony i zabezpieczania wspomnianych kolonii i plantacje.

Comments are closed.